->>>>>>{punkty}<----------

Regulamin strony


Regulamin Serwisu z dnia 8 lutego 2013 r.


Korzystanie ze strony jest w pełni bezpłatne. HardSite.pl nigdy nie będzie od Ciebie żądać żadnych opłat za posiadanie konta, czy korzystanie ze strony!


§ 1. Postanowienia Ogólne
a. Niniejszy Regulamin jest dokumentem statuującym zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
b. Użytkownik rejestrujący się na stronie oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego treść.
c. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym terminie i bez podania przyczyny.
d. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2012 r.
e. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania oraz będą udostępniane w Serwisie.

§ 2. Polityka Prywatności
a. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na dysponowanie przez Administratora jego danymi osobowymi przekazanymi w procesie Rejestracji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
b. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
c. Użytkownik Serwisu może w każdym czasie uzupełnić, zmienić lub usunąć swoje dane, jak również żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Administratora innych swoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Administrator pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. Żądanie Użytkownika Serwisu usunięcia danych obligatoryjnych jest jednoznaczne z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika.
d. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane w Serwisie przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne z uwagi na zakres zgody udzielonej przez Użytkownika w chwili rejestracji w Serwisie.

§ 3. Rejestracja Użytkowników
a. Użytkownik jest zobligowany dokonywać aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym każdorazowo w przypadku zmiany danych, wskazywanych w treści formularza rejestracyjnego. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany adresu e-mail związanego z Kontem.
b. Administrator odmówi rejestracji użytkownika w którego nazwa może zostać uznana za obraźliwą, naruszającą dobra osobiste innych osób, obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację.
c. Użytkownicy wyrażają zgodę na dostawanie "Prywatnych Wiadomości", "Wiadomości e-mail" oraz na otrzymywanie maili reklamowych.
d. W przypadku wykorzystania konta Użytkownika w celu rozsyłania spamu zamieszczania informacji, reklamowej, promocyjnej lub też w celu umieszczania informacji które można uznać za obraźliwe, naruszające dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść komentarzy zarejestrowanych Użytkowników, usuwania komentarzy czy też blokowania i usuwania kont takich Użytkowników.
e. W przypadku braku aktywności Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia konta.
f. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, jeżeli zachowanie Użytkownika uznane być może za naruszenie prawa lub niniejszego Regulaminu.
g. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać, tylko z jednego Konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.

§ 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Treści, artykuły oraz za komentarze napisane przez Użytkowników.
b. Czynności innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych zawartych w serwisie.
c. Jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
d. Przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów, w stosunku do których nie przysługują mu prawa autorskie.

§ 5. Odpowiedzialność
a. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
b. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników Serwisu za żadne pośrednie lub bezpośrednie straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jego pracowników. Administrator nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.
c. Administrator udostępnia Serwis w celu zamieszczania przez Użytkowników odnośników do ich własnych materiałów i z nich korzystania, nie zapoznaje się jednakże z treścią tych materiałów ani nie ingeruje w ich techniczną charakterystykę. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Administrator zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość. Administrator zastrzega sobie prawo do trwałego lub czasowego uniemożliwienia dostępu do materiału lub odesłania zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu mającym miejsce w związku z ich zamieszczeniem.
d. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne i multimedialne pozostające w lub odnoszące się do Serwisu, z zastrzeżeniem materiałów stanowiących mechanizm funkcjonowania oraz interfejs Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych podmiotów do nich uprawnionych, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy i praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a Użytkownik zamieszczając Materiały potwierdza, że są one przedmiotem przysługujących mu praw wyłącznych lub też uzyskał zgodę na korzystanie z praw do tych Materiałów od osób, którym prawa takie przysługują.
e. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Administrator nie gwarantuje stałej dostępności stron Internetowych Serwisu, jak również bezbłędnego ich funkcjonowania.

§ 6. Postępowanie Reklamacyjne
a. Wszelkie reklamacje dotyczące należy zgłaszać drogą mailową na adres: hardsite112@gmail.com
b. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód zgłoszenia reklamacji.
c. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 7. Postanowienia Końcowe
a. Wszyscy Użytkownicy, włączając w to tak zwanych "uploaderów" działają zgodnie z Art.75 Roz.7, która pozwala na legalne wykonywanie kopii zapasowych nabytych przez siebie utworów legalną drogą oraz udostępnianie ich zgodnie z Art.23 Roz.3. Jeżeli nie posiadasz oryginału to po upływie 24 godzin należy usunąć produkt z dysku.
b. Udostępnianie linków do utworów opiera się na prezentacji produktu przed kupnem co jest zgodne z Art 34 i 35, Roz.3, które mówią, że można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednocześnie dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.
c. W przypadku uzasadnionych podejrzeń przez organy ścigania co do uzyskiwania korzyści majątkowych z udostępniania i rozpowszechniania utworów zamieszczonych na tym serwisie, Administrator może przekazać wszelkie informacje upoważnionym organom na temat danego Użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Administrator nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników osobom nieupoważnionym (Ustawa z dnia 29-08-1997 o Ochronie Danych Osobowych , Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
d. Jeżeli jesteś związany w jakikolwiek sposób z jakimiś organizacjami rządowymi, do walki z piractwem komputerowym lub jakiejkolwiek innej grupy spełniającej te funkcje, a także jeśli jesteś pracownikiem tych grup nie możesz wejść na tą stronę, nie możesz ściągać żadnych plików i nie możesz ich przeglądać. jeśli wejdziesz na stronę złamiesz międzynarodowe prawo do prywatności (internet privacy act podpisany w 1995) co będzie oznaczało że nie możesz rościć praw do odłączenia naszych isp(s) ani do ukarania żadnych osób lub firm (darmowych oraz płatnych serwerów), na których przetrzymujemy swoje pliki nie możesz także sądownie ścigać żadnej osoby związanej z ta strona włączając w to rodzinę, przyjaciół autorów strony oraz wszystkich którzy tę stronę internetowa odwiedzają.
e. Na stronie można mieć styczność z materiałami pornograficznymi, dlatego wstęp do tych działów mają tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie!


Glosowanie


Wolna Kategoria


opis kategorii

opis II
2011-2013 HardSite.pl, All rights reserved.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje regulaminu.

HardSite.pl - hardsite, hardsite.pl, filmy 3d, filmy hd, filmy blu-ray, filmy 3d download, blu-ray download, hd download, filmy lektor, filmy napisy, brrip, dvdrip,

Uwaga! ?aden z plikĂłw nie znajduje siĂŞ na serwerze. Administracja nie ponosi odpowiedzialnoÂści za materiaÂły publikowane przez uÂżytkownikĂłw. Serwis udostĂŞpnia jedynie informacje na
temat plikĂłw oraz odnoÂśniki do serwisĂłw na ktĂłrych znajdujÂą siĂŞ materiaÂły (turbobit.net, egofiles.com itp.). Wszelkie roszczenia prawne naleÂży kierowaĂŚ do serwisĂłw zamieszczajÂących
materiaÂły. Design wykonany tylko dla HardSite.pl, kopiowanie zabronione.
Fatal error: Call to a member function close() on a non-object in /home/ookqjqfb/domains/hardsite.pl/public_html/index.php on line 319